Skadeforsikring

Pareto Forsikringsmegling sørger for at din bedrift etablerer et riktig beskyttelsesnivå. Risiko- og sårbarhetsanalyse er et nyttig verktøy som avdekker risikoområder din bedrift bør ha et bevisst forhold til. Noen risiki kan man velge å ta selv – andre bør løses med forsikringsprodukter. Vi har solid kompetanse innen risikoanalyse og skadeforsikring for all landbasert virksomhet. Pareto Forsikringsmegling ivaretar alle interesser din bedrift måtte ha i forsikringsmarkedet både når det gjelder dekningsomfang og bistand i forbindelse med skadesaker.

I samarbeid med oss vil din bedrift få tilgang til nyttige systemer som gir oversikt og kontroll på forsikringsområdet. Har din bedrift et stort antall objekter og en viss skadehyppighet har vi systemer og kompetanse som kan bidra til å snu en negativ utvikling.

Skadeforsikring er et verktøy for å sikre bedriftens verdier. Forsikringsproduktene dekker direkte og indirekte økonomisk tap som følge av fysiske skader på personer og eiendeler. Krav om økonomisk erstatning etter en skade kan komme fra ansatte, eiere, publikum og andre i form av rettslig erstatningsansvar. Vi gir din bedrift tilgang til HELE forsikringsmarkedet. Overlat dette arbeidet til oss!